Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phát nguyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bắt nguồn: Sông Hồng Hà phát nguyên từ tỉnh Vân Nam.
Related search result for "phát nguyên"
Comments and discussion on the word "phát nguyên"