Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
phân cách
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • séparer
  • Con sông phân cách hai làng
   rivière qui sépare les deux villages
  • Sự phân cách màu da
   apartheid
Comments and discussion on the word "phân cách"