Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phì phì
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng phun liên tiếp từ mồm ra: Phun nước phì phì vào cái áo sắp là.
Related search result for "phì phì"
Comments and discussion on the word "phì phì"