Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
phốt-pho
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cg. Lân. Đơn chất có thể trắng và phần nhiều là màu đỏ nâu nhạt, dễ cháy, thường dùng để làm đầu diêm.
Comments and discussion on the word "phốt-pho"