Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
popularly
/'pɔpjuləli/
Jump to user comments
phó từ
  • với tính chất đại chúng, với tính chất quần chúng
  • được quần chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến
Comments and discussion on the word "popularly"