Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prepaid
/'pri:'pei/
Jump to user comments
ngoại động từ prepaid
  • trả trước
  • trả trước (bưu phí); dán tem trả trước, cước phí (thư, gói hàng...)
Comments and discussion on the word "prepaid"