Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
puzzle-pated
/'pʌzl,hedid/ Cách viết khác : (puzzle-pated) /'pʌzl,hedid/
Jump to user comments
tính từ
  • có tư tưởng lộn xộn, đầu óc lộn xộn, đầu óc rối rắm (người)
Related search result for "puzzle-pated"
  • Words contain "puzzle-pated" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    ô chữ đố chữ óc
Comments and discussion on the word "puzzle-pated"