Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
qua lần
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Cho xong chuyện: Trời mưa nước chảy qua sân, Tôi lấy ông lão qua lần mà thôi (cd).
Comments and discussion on the word "qua lần"