Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
quarteron
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hai mươi lăm (một phần tư của trăm)
  • Quarteron de fruits
   hai mươi lăm quả
 • (nghĩa bóng) số nhỏ, nhúm
  • Un quarteron d'auditeurs
   một nhúm thính giả
 • người lai một phần tư (máu da đen)
Comments and discussion on the word "quarteron"