Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quyết tâm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Định việc gì với ý nhất thiết phải làm : Quyết tâm đi tới mục đích.
Related search result for "quyết tâm"
Comments and discussion on the word "quyết tâm"