Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réconcilier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giải hòa
  • Réconcilier les ennemis
   giải hòa kẻ thù với nhau
 • (nghĩa bóng) làm cho có cảm tình trở lại
  • Ce livre me réconcilie avec l'humanité
   quyển sách này làm cho tôi trở lại có cảm tình với loài người
 • (nghĩa bóng) dung hòa
  • Réconcilier la politique et la morale
   dung hòa chính trị và đạo đức
 • (tôn giáo) làm lễ phục đạo cho (ai), làm lễ phục tôn (một nơi thiêng liêng bị ô uế)
Related search result for "réconcilier"
Comments and discussion on the word "réconcilier"