Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
réduplicatif
Jump to user comments
tính từ
 • (ngôn ngữ học) lặp
  • Particule réduplicative
   tiểu từ lặp
 • (thực vật học) gập ngoài
  • Préfloraison réduplicative
   tiền khai hoa gập ngoài
Comments and discussion on the word "réduplicatif"