Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
régressif
Jump to user comments
tính từ
 • thụt lùi, giật lùi.
  • Marche régressive
   sự đi giật lùi.
 • (sinh vật học) thoái triển.
  • Formes régressives
   dạng thoái triển.
 • (lôgic) hồi quy.
  • Raisonnement régressif
   lập luận hồi quy.
Related search result for "régressif"
Comments and discussion on the word "régressif"