Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
répugner
Jump to user comments
nội động từ
 • ghê tởm; chán ghét
  • Répugner à faire quelque chose
   chán ghét làm điều gì
 • làm cho ghê tởm
  • Cet individu lui répugne
   gã ấy làm cho nó ghê tởm
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trái ngược
  • Cela répugne à la raison
   điều đó trái ngược với lẽ phải
Related search result for "répugner"
 • Words contain "répugner" in its definition in Vietnamese - French dictionary: 
  chán chán ghét
Comments and discussion on the word "répugner"