Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
radiodiffusion
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự truyền thanh vô tuyến
  • Diffusion en extérieur
   sự phát thanh vô tuyến ngoài phòng phát
  • Radiodiffusion stéréophonique
   sự phát thanh lập thể
  • Radiodiffusion visuelle
   sự phát vô tuyến truyền hình
Related search result for "radiodiffusion"
Comments and discussion on the word "radiodiffusion"