Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rareté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự hiếm, sự hiếm có, sự ít gặp
  • édition de la plus grande rareté
   bản in hết sức hiếm
 • sự khan hiếm
  • La rareté d'une marchandise
   sự khan hiếm một mặt hàng
 • điều hiếm, vật hiếm
  • La neige est une rareté dans ce pays
   ở xứ ấy tuyết là một vật hiếm
 • của lạ
  • Exposition de raretés
   triển lãm những của lạ
 • (vật lý) học sự loãng
Related words
Comments and discussion on the word "rareté"