Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
reconnaissance
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (tâm lý học) sự nhận lại
  • Reconnaissance généralisée
   sự nhận lại khái quát
 • sự nhận biết
  • Signes de reconnaissance
   dấu hiệu nhận biết dấu hiệu để nhận nhau
 • (văn học) sự thú nhận
  • Reconnaissance d'une faute
   sự thú nhận một lỗi
 • sự nhận, sự thừa nhận, sự công nhận
  • Reconnaissance de dette
   giấy nhận là có nợ
  • Reconnaissance d'un gouvernement
   sự công nhận có một chính phủ
 • sự thám sát, sự khảo sát - (quân sự) sự trinh sát, đội trinh sát
  • Reconnaissance d'un pays inconnu
   sự thám sát một xứ lạ
  • Avion de reconnaissance
   máy bay trinh sát
  • Reconnaissance photographique
   sự thăm dò bằng cách chụp ảnh
 • sự biết ơn
  • avoir la reconnaissance du ventre
   tỏ lòng biết ơn người nuôi mình
Related search result for "reconnaissance"
Comments and discussion on the word "reconnaissance"