Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
rudimental
/,ru:di'məntl/ Cách viết khác : (rudimentary) /,ru:di'mentəri/
Jump to user comments
tính từ
 • sơ bộ, sơ đẳng, bước đầu, mới phôi thai
  • a rudimental knowledge of mechanics
   kiến thức sơ đẳng về cơ học
 • (sinh vật học) thô sơ
  • rudimental organ
   cơ quan thô sơ
Comments and discussion on the word "rudimental"