Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sérénité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự thanh thản
  • La sérénité de l'âme
   sự thanh thản của tâm hồn
 • sự bình tâm, sự khách quan (của một lời nhận xét)
 • (thơ ca) sự quang tạnh
  • Sérénité du ciel
   trời quang tạnh
Comments and discussion on the word "sérénité"