Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
sûreté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chắc, sự chắc chắn
  • Pour plus de sûreté
   để chắc chắn hơn
 • sự tin chắc
  • Sûreté de soi-même
   sự tin chắc ở mình
 • sự yên ổn, sự an toàn
  • Ils sont à présent en sûreté
   nay họ được an toàn
  • Serrure de sûreté
   khóa an toàn
 • sự vững vàng
  • Sûreté de la main
   sự vững vàng của bàn tay
 • sự an ninh; cơ quan an ninh
  • Les agents de la sûreté
   nhân viên an ninh
 • sự đúng đắn
  • Sûreté du coup d'oeil
   cái nhìn đúng đắn
 • sự bảo đảm
  • Donner des sûretés à quelqu'un
   bảo đảm cho ai
  • en sûreté de conscience
   không thẹn với lương tâm
  • lieu de sûreté
   xem lieu
  • mettre un malfaiteur en sûreté
   giam chặt một tên gian phi
  • par mesure de sûreté
   để đề phòng bất trắc
Related words
Related search result for "sûreté"
Comments and discussion on the word "sûreté"