Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scorched-earth policy
/'skɔ:tʃt,θ'pɔlisi/
Jump to user comments
danh từ
  • (quân sự) chính sách tiêu thổ, chính sách vườn không nhà trống
Related search result for "scorched-earth policy"
Comments and discussion on the word "scorched-earth policy"