Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se balancer
Jump to user comments
nội động từ
 • lúc lắc, đu đưa
 • ngang nhau, bù nhau
  • Les profits et les pertes se balancent
   lỗ lãi bù nhau
  • s'en balancer
   (thông tục) cóc cần, mặc kệ
Related search result for "se balancer"
Comments and discussion on the word "se balancer"