Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se glorifier
Jump to user comments
tự động từ
  • lấy làm vinh dự, tự hào, tự phụ
    • Se glorifier de son origine
      tự hào về nguồn gốc của mình
Related search result for "se glorifier"
Comments and discussion on the word "se glorifier"