Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
se prélasser
Jump to user comments
tự động từ
 • nằm thoải mái, ngồi thoải mái
  • Se prélasser dans un fauteuil
   ngồi thoải mái trên ghế bành
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ung dung
  • L'âne se prélassant marche seul devant eux
   con lừa ung dung đi một mình trước chúng nó
Related search result for "se prélasser"
Comments and discussion on the word "se prélasser"