Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
serfdom
/'sə:fidʤ/ Cách viết khác : (serfdom) /'sə:fdəm/ (serfhood) /'sə:fhud/
Jump to user comments
danh từ
  • thân phận nông nô
  • giai cấp nông nô
Related words
Related search result for "serfdom"
Comments and discussion on the word "serfdom"