Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
settled estate
/'setldis'teit/
Jump to user comments
danh từ
  • tài sản được hưởng một đời (đối với những điều kiện nhất định)
Related search result for "settled estate"
Comments and discussion on the word "settled estate"