Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shoestring
/'ʃu:striɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • dây giày
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số tiền nhỏ
 • (định ngữ) mong manh; cheo leo; ít, vừa đủ
  • a shoestring majority
   đa số mong man
IDIOMS
 • on a shoestring
  • ít của cải, nghèo; lưng vốn ít (khi bắt đầu ra làm ăn)
Related words
Comments and discussion on the word "shoestring"