Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
simultaneousness
/,siməltə'niəti/ Cách viết khác : (simultaneousness) /,siməl'teinjəsnis/
Jump to user comments
danh từ
  • sự đồng thời; tính đồng thời
Comments and discussion on the word "simultaneousness"