Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
slakeless
/'sleiklis/
Jump to user comments
tính từ
  • (thơ ca) không làm đỡ được (cơn khát); không làm nguôi được (hận...); không thoả mãn được
Comments and discussion on the word "slakeless"