Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
smoothspoken
/'smu:ð,spoukn/ Cách viết khác : (smooth-tongued) /'smu:ðtʌɳd/
Jump to user comments
tính từ
  • dịu dàng, ngọt xớt; ngọt như mía lùi (người)
Comments and discussion on the word "smoothspoken"