Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
souveraineté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • quyền cao nhất, quyền tối cao
  • La souveraineté du peuple
   quyền tối cao của nhân dân
 • quyền vua, vương quyền, quân quyền
  • Souveraineté héréditaire quân quyền thế
 • chủ','french','on')"tập
 • chủ
  • ','french','on')"quyền
  • Souveraineté territoriale
   chủ quyền lãnh thổ
 • (nghĩa bóng) quyền tối thượng
  • La souveraineté de la raison
   quyền tối thượng của lý tính
 • (nghĩa bóng) sự tuyệt mỹ
  • Souveraineté d'une beauté
   sự tuyệt mỹ của một vẻ đẹp
Related words
Related search result for "souveraineté"
Comments and discussion on the word "souveraineté"