Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
stochastique
Jump to user comments
tính từ
 • ngẫu nhiên
  • Phénomènes stochastiques
   hiện tượng ngẫu nhiên
  • Convergence stochastique
   (toán học) hội tụ ngẫu nhiên
  • Processus stochastique
   quá trình ngẫu nhiên (trong thống kê)
Comments and discussion on the word "stochastique"