Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
striven
/straiv/
Jump to user comments
nội động từ strove; striven
 • cố gắng, phấn đấu
  • to strive for (after) something
   cố gắng để đạt điều gì
 • đấu tranh
  • to strive with (against) something
   đấu tranh chống lại điều gì
  • to strive together; to strive with each other
   cãi nhau, tranh cãi với nhau, tranh giành nhau
Comments and discussion on the word "striven"