Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
stylographic
/,stailə'græfik/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) bút máy ngòi ống; như bút máy ngòi ống; viết bằng bút máy ngòi ống
Comments and discussion on the word "stylographic"