Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
subordonner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • bắt phụ thuộc vào, để phụ thuộc vào, để tùy thuộc vào
  • Subordonner la peinture à l'architecture
   để hội họa phụ thuộc vào kiến trúc
  • Subordonner ses actions à une stratégie
   tùy thuộc hành động một chiến lược
Comments and discussion on the word "subordonner"