Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
subroger
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cử người thế, cử người thay thế
  • Subroger quelqu'un en sa place
   cử người nào thay thế vào chỗ của mình
 • thế
  • Subroger des meubles à un immeuble
   thế động sản vào một bất động sản
Comments and discussion on the word "subroger"