Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
such-and-such
/'sʌtʃənsʌtʃ/
Jump to user comments
tính từ ((cũng) such)
 • nào đó
  • such-and-such a person
   một người nào đó
 • như thế như thế
  • such-and-such results will follow such-and-such causes
   những kết quả như thế như thế sẽ theo sau những nguyên nhân như thế như thế
Comments and discussion on the word "such-and-such"