Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
suretyship
/'ʃuətiʃip/
Jump to user comments
danh từ
  • cương vị của người đứng ra bảo đảm; trách nhiệm của người đứng ra bảo đảm
Comments and discussion on the word "suretyship"