Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ténuité
Jump to user comments
danh từ giống cái
  • có tính chất mảnh; tính chất tinh tế
    • Fil d'une extrême ténuité
      sợi mảnh hết sức
Comments and discussion on the word "ténuité"