Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
tabulating machine
/'tæbjuleitə/ Cách viết khác : (tabulating_machine) /'tæbjuleitiɳmə'ʃi:n/
Jump to user comments
danh từ
  • máy chữ đánh bảng, máy chữ đánh cột hàng đọc
Related search result for "tabulating machine"
Comments and discussion on the word "tabulating machine"