Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
telescopical
/,telis'kɔpik/ Cách viết khác : (telescopical) /,telis'kɔpik/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) kính thiên văn
 • chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
  • a telescopic star
   ngôi sao chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn
 • lồng vào nhau, kiểu ống lồng
  • the three telescopic legs of the photographic apparatus
   ba chân kiểu ống lồng nhau của máy chụp ảnh
 • (thông tục) thu gọn lại, thâu tóm, ngắn gọn
  • a telescopic view of the situation
   tóm tắt tình hình
Comments and discussion on the word "telescopical"