Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thí sai
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói công chức trong thời trước, chưa được vào chính ngạch: Giáo học thí sai.
Comments and discussion on the word "thí sai"