Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
thị chính
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (arch.) administration municipale.
  • (cũng như tòa thị chính) municipalité ; mairie ; hôtel de ville
    • quan thị chính
      (sử học) édile.
Comments and discussion on the word "thị chính"