Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thundering
/'θʌndəriɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng sấm sét
 • tiếng vang như sấm
tính từ
 • vang như sấm
  • a thundering voice
   giọng vang như sấm
 • (thông tục) to, mạnh, dữ dội, ghê gớm, cực kỳ
  • a thundering fool
   một thằng chí ngu
  • to be in a thundering rage
   nổi giận đùng đùng
 • (nghĩa bóng) nạt nộ
phó từ
 • rất, cực kỳ, vô cùng, hết sức
  • a thundering big mistake
   một lỗi lầm vô cùng to lớn
Comments and discussion on the word "thundering"