Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
trọng địa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỗ đất xung yếu về mặt quân sự: Trong lịch sử ở nước ta, Chi Lăng là một trọng địa.
Related search result for "trọng địa"
Comments and discussion on the word "trọng địa"