Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trafic
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự buôn bán (bất chính)
  • Le trafic des stupéfiants
   sự buôn bán ma túy
 • sự thông thương, sự giao thông, sự lưu thông, thông tin
  • Trafic aérien
   giao thông hàng không
  • Trafic ferroviaire
   giao thông đường sắt
  • Trafic fluvial
   giao thông đường sông
  • Trafic routier
   giao thông đường bộ
  • Trafic maritime
   giao thông trên biển
  • Trafic (de) porte à porte
   giao thông lân cận
  • Trafic en transit
   giao thông liên vận
  • Trafic de banlieue
   giao thông ngoại thành
  • Trafic bilatéral
   sự lưu thông hai chiều, thông tin hai chiều
  • Trafic radio-électrique
   thông tin vô tuyến điện
  • Trafic télex
   thông tin télex
  • Trafic canalisé
   sự lưu thông thông suốt, giao thông thông luồng
  • Route sur laquelle se fait un trafic important
   con đường có luồng giao thông lớn
  • Trafic en vrac
   sự vận chuyển hàng rời
 • (từ cũ; nghĩa cũ) sự buôn bán, công việc mậu dịch
  • Le trafic avec les pays lointains
   công việc mậu dịch với các nước xa
  • faire trafic de ses charmes
   (thân mật) buôn son bán phấn, làm đĩ
  • trafic d'influence
   sự ăn hối lộ
Related search result for "trafic"
Comments and discussion on the word "trafic"