Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tranquillement
Jump to user comments
phó từ
 • Yên, lặng, yên lặng, lặng lẽ, yên tĩnh
  • Dormir tranquillement
   ngủ yên
  • Jouer tranquillement
   chơi yên lặng
 • bình thản, bình tâm
  • Répondre tranquillement
   bình thản trả lời
Comments and discussion on the word "tranquillement"