Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
transformateur
Jump to user comments
tính từ
 • biến đổi
  • Pouvoir transformateur
   khả năng biến đổi
danh từ giống đực
 • (điện học) cái biến áp; máy biến áp, máy biến thế
  • Transformateur intégrateur d'intensité
   cái biến áp cộng dòng (điện)
  • Transformateur abaisseur/transformateur dévolteur
   máy biến áp giảm, máy giảm điện áp
  • Transformateur élévateur/transformateur survolteur
   máy biến áp tăng, máy tăng điện áp
  • Transformateur à redresseur
   máy biến áp chỉnh lưu
  • Transformateur d'adaptation
   máy biến áp làm thích ứng
  • Transformateur d'alimentation
   máy biến áp cấp điện
  • Transformateur d'amortissement/transformateur d'extinction
   máy biến áp dập hồ quang
  • Transformateur auto-régulateur
   máy biến áp tự điều chỉnh
  • Transformateur suceur
   máy biến áp hút (giảm mất điện xuống đất)
  • Transformateur à noyau
   máy biến áp có lõi
  • Transformateur de balayage de lignes
   máy biến áp quét dòng
  • Transformateur en cascade
   máy biến áp ghép tầng
  • Transformateur à champ tournant
   máy biến áp có từ trường quay
  • Transformateur compensateur
   máy biến áp bù chỉnh
  • Transformateur de découplage
   máy biến áp ngăn cách
  • Transformateur diviseur de tension
   máy biến áp chiết áp
  • Transformateur d'impulsions
   máy biến áp xung
  • Transformateur à enroulement tertiaire/transformateur à trois enroulements
   máy biến áp ba dây quấn
  • Transformateur à prises/transformateur sectionné
   máy biến áp có nhiều đầu ra
  • Transformateur d'entrée/transformateur de sortie
   máy biến áp (đầu) vào/máy biến áp (đầu) ra
  • Transformateur à spire unique
   máy biến áp một dây quấn
  • Transformateur à spires compensées
   máy biến áp dây quấn bù
  • Transformateur de tension d'écoulement
   máy biến điện áp nối đất (dây trung tính)
Related search result for "transformateur"
Comments and discussion on the word "transformateur"