Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
ultraism
/'ʌltrəizm/
Jump to user comments
danh từ
  • chủ nghĩa cực đoan; quan điểm cực đoan quá khích (về chính trị, tôn giáo)
Comments and discussion on the word "ultraism"