Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
umcomeliness
/'ʌn'kʌmlinis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính chất không đẹp, tính chất vô duyên
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính không nhã nhặn; tính không đoan trang
Comments and discussion on the word "umcomeliness"